News

Tag: South Dakota State University

Meta to Open 10 Metaverse Campuses as Part of $150 Million Immersive Learning Project
Meta to Open 10 Metaverse Campuses as Part of $150 Million Immersive Learning Project